Match yet to begin.

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Melbourne Stars

Melbourne Stars
Sydney Thunder

Sydney Thunder

VS
Melbourne Stars

Melbourne Stars

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Melbourne Stars

Melbourne Stars

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Melbourne Stars

Melbourne Stars