Match yet to begin.

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades
Sydney Thunder

Sydney Thunder

VS
Melbourne Renegades

Melbourne Renegades

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades