Match yet to begin.

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Adelaide Strikers

Adelaide Strikers
Sydney Thunder

Sydney Thunder

VS
Adelaide Strikers

Adelaide Strikers

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Adelaide Strikers

Adelaide Strikers

Sydney Thunder

Sydney Thunder

Adelaide Strikers

Adelaide Strikers